Kv Signallottan 2

Kv Signallottan 2

Vi har på uppdrag åt GotlandsHem utfört gestaltning och bygglovshandlingar för nybyggnad av hyresrätter på A7-området i Visby. Projektet består av 3 flerbostadshus med sammanlagt 52 lägenheter fördelade på 1-3 r o k och radhus med sammanlagt 10 bostäder varav 6 st 4 rok och 4 st 5 rok. Husen är gestaltade i samklang med de punkthus som sedan tidigare står i kvarteret. Byggnadsvolymerna relaterar till gatan via sin placering med långsidan mot Stora Törnekvior. Mellan husen planeras gång-cykelvägar som tillåter invånarna att strila genom området. Dessa binder också ihop de två naturområden som är belägna på ömse sidor om kvarteret. Samtliga lägenheter från 2 rum och kök och uppåt har utblickar åt två väderstreck. Utformningen i de nära vistelsezonerna är omsorgsfullt utförd.

En bearbetad sockelvåning med tät spårning i betongen skapar ett skuggspel och en känsla av omhändertagande. Trapphusen i flerbostadshusen har en generös glasning mot gården för att möjliggöra utblickar och insyn, men framför allt för att med ljus öka tryggheten och trivseln både inne i husen och mellan dem. Byggnadernas tak förses med solceller. Samtliga komplementbyggnader och förråd har en fasad av stående träpanel. Denna förses med träribbor för att visuellt bryta upp volymerna och skapa ett skuggspel som följer solens rörelse över dagen och året. Parkeringsplatserna är uppdelade i området för att undvika alltför stora sammanhängande asfalterade ytor. Projektet stod färdigt för inflytt våren 2023.

Projektfakta

Utformning av 62 hyresrätter på A7-fältet i Visby

Uppdragsgivare

Gotlandshem

Plats

Visby

Program

Bostäder

Omfattning

BOA ca 3900 m²

Status

Färdigt 2023

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt