Jälla idrottshall

Jälla idrottshall

Visbyark arbetar nu med ett förslag för en ny idrottshall med Uppsala Skolfastigheter som beställare. Idrottshallen skall användas både som idrottshall till gymnasieskolan och för externa verksamheter. En viktig faktor i utredningen har varit den nya byggnadens relation till den befintliga äldre herrgården i fastighetens norra ände. För att behålla så mycket av visuell kontakt mellan herrgården och vägen i söder har byggnaden gjorts så smal som möjligt. Dess bredd utgörs av hallens mått med läktare samt den kommunikationsyta som behövs. Idrottshallen är belägen där Uppsala yrkesgymnasium har sitt campus som är byggt kring en äldre gårdsmiljö med tillhörande lantbruksbyggnader. Byggnaden placerar sig i ett närmare sammanhang med gymnasiets övriga byggnader och därmed blir en mer integrerad del av ”byn”. Med föreslagen placering av byggnaden förtydligas det gröna fältets roll som den huvudsakliga kopplingen till gårdsmiljön och föreslås hållas öppen för att möjliggöra siktlinjer mot gården.

Byggnadsvolymen utgörs av två tydliga separata delar: en hög och stram volym som utgör själva idrottshallen samt en lägre volym med kraftigt utskjutande takfot som innehåller övriga utrymmen. Intrycket blir att den högre volymen står delvis ”nedställd” i den lägre. Volymer, taklutning och fasadutformning anspelar på traditionella lantbruksbyggnader av den typ som redan finns i området. Entrén är placerad i byggnadens sydöstra hörn. Den vänder sig på så sätt både mot parkeringen och den gångstig som idag löper i herrgårdens mittaxel från herrgården till den nuvarande parkerin¬gen, och som genom en förlängning till idrottshallens entré blir den huvudsakliga gångförbindelsen mellan skola och idrottshall. Ett indrag av entrén skapar en skyddad förplats och bidrar till en ökad visuell öppenhet söderut från gångstigen.

Projektfakta

Förstudie för ny idrottshall i Uppsala för Jälla lantbruksgymnasium

Uppdragsgivare

Uppsala Skolfastigheter AB

Plats

Jälla, Uppsala

Program

Idrottshall

Omfattning

BTA ~2300 m²

Status

2020- Pågående

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt