Jälla idrottshall

Jälla idrottshall

Visbyark har fått i uppdrag av Uppsala Skolfastigheter AB att utföra en förstudie avseende en ny idrottshall för Jälla lantbruksgymnasium. Uppdraget består i en utredning om placering och grundläggande utformning. Idrottshallen skall användas både som idrottshall till gymnasieskolan och för externa verksamheter. En viktig faktor i utredningen har varit den nya byggnadens relation till den befintliga äldre herrgården i fastighetens norra ände. För att behålla så mycket av visuell kontakt mellan herrgården och vägen i söder har byggnaden gjorts så smal som möjligt. Dess bredd utgörs av hallens mått med läktare samt den kommunikationsyta som behövs. Idrottshallen är belägen där Uppsala yrkesgymnasium har sitt campus som är byggt kring en äldre gårdsmiljö med tillhörande lantbruksbyggnader. Byggnaden placerar sig i ett närmare sammanhang med gymnasiets övriga byggnader och därmed blir en mer integrerad del av ”byn”. Med föreslagen placering av byggnaden förtydligas det gröna fältets roll som den huvudsakliga kopplingen till

gårdsmiljön och föreslås hållas öppen för att möjliggöra siktlinjer mot gården. Byggnadsvolymen utgörs av två tydliga separata delar: en hög och stram volym som utgör själva idrottshallen samt en lägre volym med kraftigt utskjutande takfot som innehåller övriga utrymmen. Intrycket blir att den högre volymen står delvis ”nedställd” i den lägre. Volymer, taklutning och fasadutformning anspelar på traditionella lantbruksbyggnader av den typ som redan finns i området, vilket bidrar till att den nya byggnaden blir en integrerad del i den befintliga ”byn”. Ett indrag av entrén skapar en förplats och bidrar till en ökad visuell öppenhet söderut från gångstigen. Själva idrottshallen föreslås inte ha direkt dagsljus, men får istället sitt dagsljus indirekt via glaspartier mot den ljusa kommunikationsytan. Befintliga parkeringsplatser vid den befintliga idrottshallen behålls, och kan användas vid behov. En koppling från denna parkeringsplats till idrottshallen föreslås. Den andra befintliga parkeringsplatsen hamnar under den nya idrottshallen.

Projektfakta

Förstudie för ny idrottshall i Uppsala för Jälla lantbruksgymnasium

Uppdragsgivare

Uppsala Skolfastigheter AB

Plats

Jälla, Uppsala

Program

Idrottshall

Omfattning

BTA ~2300 m²

Status

2020- Pågående

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt