Förskolan Anna

Förskolan Anna

Om- och tillbyggnad

Vårt uppdrag var att rita en tillbyggnad till det fd förrådshuset (hus nr 11) som uppfördes 1909 efter ritningar av signaturen AR, på Gasverkets ritkontor. Förrådet har ritats om till förskola och en ny byggnadskropp placeras i sluttningen intill idrottsplatsen och den nya idrottshallen och länkas samman med den äldre byggnaden. Förskolan inrymmer sammanlagt fyra avdelningar samt mottagningskök i ett våningsplan. Kök, personalutrymmen och en avdelning inryms i de nya byggnadskropparna. Mellan förskolan och den intilliggande idrottshallen bildas en gemensam angöringsgård för leveranser, sopbil och infart till idrottshallens P-hus. Förrådsbyggnadens symmetri och röda tegelarkitektur utgör ett typiskt exempel på gasverksområdets ursprungliga byggnader och utgör förskolans gestaltningsmässiga utgångspunkt. Tillbyggnadens placering i souterräng, med grönt tak som integreras med ovanförliggande idrottsplats, gör att den helt underordnar sig gasverksbyggnadens uttryck. Stor hänsyn har tagits till de antikvariska värdena som den befintliga byggnaden besitter.

Nytillskottens fasader får mörkare gråsvart tegel som beklädnad vilket andas kvalitet och respekt till den befintliga miljön. Samma typ av tegel används i den intilliggande idrottshallens fasader. Antikvariska hänsyn till den ursprungliga förrådsbyggnadens exteriör tas genom tydliggörande av den höga granitsockeln, bevarande av en entrétrappa, befintlig fasadindelning och befintliga takuppbyggnader. Utvändiga fönster renoveras och kompletteras med nya energieffektiva innanfönster. En eller flera av takkupornas fönster ersätts med galler för luftintag till nytt ventilationsaggregat. Vind och grund isoleras. Ett befintligt skärmtak rivs och övriga ersätts med nytt över entrédörrar och del av terrassen. Antikvarisk hänsyn till invändiga delar tas genom bevarande av bärlina av trä och balksystem för förrådsverksamhet i tak s.k. telferbalk. Planlösningen anpassas till den nya verksamheten. Del av den oinredda vinden utnyttjas för ny ventilation. En ny invändig trappa ger tillträde till fläktrummet på vinden. Förskolan är en av tio finalister till utmärkelsen Årets Stockholmsbyggnad 2021.

Projektfakta

Vårt uppdrag var att rita en tillbyggnad till det fd förrådshuset (hus nr 11) som uppfördes 1909 efter ritningar av signaturen AR, på Gasverkets ritkontor. Förrådet har ritats om till förskola och en ny byggnadskropp placeras i sluttningen intill idrottsplatsen och den nya idrottshallen och länkas samman med den äldre byggnaden. Förskolan inrymmer sammanlagt fyra avdelningar samt mottagningskök i ett våningsplan. Kök, personalutrymmen och en avdelning inryms i de nya byggnadskropparna.

Uppdragsgivare

SISAB, Vectura

Plats

Hjorthagen, Stockholm

Program

Förskola

Omfattning

ca 350 kvm BYA

Status

2007-

Fotograf

Visbyark/Lennart Johansson/Vectura

Utvalda projekt