Almtunaskolan

Almtunaskolan

Om- & nybyggnad av skola

Almtunaskolan är en befintlig skola i Uppsala där vi på uppdrag åt Uppsala Skolfastigheter ritat om den befintliga skolan samt ritat en ny skolbyggnad i anslutning till den. Den nya skolbyggnaden planeras för tre paralleller åk F-2, 270 elever, med hemvister och integrerat fritids. Matsal planeras för skolans samtliga 630 elever.

Den befintliga huvudbyggnaden byggs om och anpassas för åk 3-6 med specialsalar, elevhälsa, administration och fritidsklubb. Den gamla vaktmästarbostaden byggs om för att husera skolans bibliotek.

De nya skolbyggnaden placeras vid Björkgatan mellan de uppvuxna trädraderna för att spara träden i så stor utsträckning som möjligt och för att få en stor och sammanhängande skolgård mellan skolbyggnaderna. Med inspiration från huvudbyggnaden och för att undvika att den nya byggnaden dominerar över densamma, bryts byggnadsvolymen upp i fyra sammanlänkade delar. Så undviks även långa fasader mot gata och skolgård. I de separata delarna inryms hemvister, gemensamma funktioner, matsal respektive kök. Uppdelningen i volymer bidrar till byggnadens läsbarhet, ger en variation till omgivande uterum och möjlighet till skyddade uteplatser i anslutning till matsal och klassrum på entréplan.

Projektfakta

Visbyark har under flera års tid arbetat med Almtunaskolan och Almtuna förskola olika skeden. En programhandling för ombyggnad och nybyggnad av Almtunaskolan färdigställdes i slutet av 2022.

Uppdragsgivare

Uppsala Skolfastigheter

Plats

Uppsala

Program

Skola F-6

Omfattning

Nyb. 3200 BTA, Omb. 5000 BTA

Status

Programhandling 2023 -

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt