Radhus i Klintehamn

Radhus i Klintehamn

Vi har på uppdrag från Riksbyggen undersökt möjligheten att inom ramen för gällande detaljplan bebygga en fastighet i östra Klintehamn med radhus vars typologi delvis ansluter till två närliggande radhusområden, men som i gestaltning bygger vidare på en träarkitektur som återfinns i äldre bebyggelse i Klintehamn. Vi har eftersträvat gång- och cykelvänlighet för att göra området attraktivt för barnfamiljer. Med hjälp av en genomfartsgata som förgrenas skapas ett litet bostadsområde tänkt att samspela och förstärka omgivande struktur. Bostäderna är placerade för att så många som möjligt ska få fördelaktiga väderstrecksförhållanden.

I förslaget har vi jobbat med att gaturum som kröks med en 45-graders vinkel. Detta samspelar med placeringen av huskroppar med ömsom långsida, ömsom gavel mot gatan, och skapar ett upplevt tätt och varierat gaturum. Utspridda carports och p-platser gör att många har nära tillgång till en bil samtidigt som de hjälper till att skapa relativt täta gaturum som ett sätt att få bilförare att anpassa hastigheten. I områdets mitt ges plats åt gemensamma ytor för odling och samvaro. Norr om fastigheten finns ett område med potential att utvecklas till en grön länk mellan de olika bostadsområdena omkring. Detta är ett tidigt skissförslag som vi hoppas få möjlighet att bearbeta vidare.

Projektfakta

Exploateringsutredning av fastighet i Klintehamn.

Uppdragsgivare

Riksbyggen

Plats

Klintehamn

Program

Bostäder

Omfattning

ca 5000 kvm BTA

Status

Exploateringsutredning 2022

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt