Ny skola i Huvudsta

Ny skola i Huvudsta

Solna vill förtäta både staden och dess breda gaturum. Vi har till en ny detaljplan i Huvudsta arbetat med studier av hur en ny F-9 skola skulle kunna utformas. Ett ambitiöst lokalprogram arbetades fram tillsammans med verksamheten. Därefter studerades olika placeringar på tomten. Våra utmaningar var att på en befintlig skoltomt från 60-talet ersätta skolbyggnaden i en ny, gatunära placering i en korsning. Tomtens stora nivåskillnader utmanar angöring och inlastning. En skyddad zon med bevarandevärda hällar och stora ekar gör att fasaden mot den mindre trafikerade gatan måste bli kort, samtidigt som inlastningen måste ske här. Detta styr placering av kök, slöjd och särskola samt även entrén till idrottshallen. Den korta fasaden mot gatan blev också en utmaning för kopplingen till den fullstora idrottshallen. Dess entré måste vara välannonserad och synlig i gatuhörnet för besökare kvällar och helger, eftersom hallen oväntat för de flesta ligger höst upp i byggnaden. Placeringen av hallen medför också ett stort husdjup i den delen av byggnaden.

Särskolan behöver separat entré och nära angöring för färdtjänst samtidigt som den ska utformas med tanke på trygghet och säkerhet för väntande elever. Detta gav en sluten lastgård i gatuplanet under byggnaden. Exteriört har vi i detta skede jobbat med ett gult tegel som är ett klassiskt fasadmaterial för skolor. Vi har här valt att gå åt en blekare, mer samtida gul sten. Den stora fasaden indelas och bryts upp genom horisontella markeringar av våningsplan samt utskjutande vertikala band som ger en rytm och detaljering. Rytmen är tätare närmast gatan och glesas gradvis av uppåt. Tegelbanden i kombination med rytm i fönsterplacering och växelvis hål-i-vägg och golv-till-tak, ger det en strukturerad variation som hjälper till att bryta ner byggnadens stora volym.

Projektfakta

Utredning för detaljeplanearbete inför nybyggnation av skola i Huvudsta, Solna för F-9 samt särskola.

Uppdragsgivare

Solna Stad

Plats

Huvudsta

Program

Skola F-9+Särskola

Omfattning

ca 18 000 kvm BTA

Status

2017- 2021

Fotograf

Pavel Vavilov Studio

Utvalda projekt