Kv Järnvägen

Kv Järnvägen

Platsen för projektet ligger i en av stadens bästa lägen med närhet till Visby innerstad och med utsikt över ringmuren. Förslaget omfattar 38 lägenheter och två lokaler som är förlagda i tre olika huskroppar sammanbundna genom två trapphus. De oregelbundna formerna tar hand om omgivningen på ett omsorgsfullt sätt, samtidigt som de signalerar en stark volymmässig identitet. Det är en hyllning till ringmuren och en respektfull gest mot staden och gaturummet. Här finns inga vassa hörn som sticker ut mot muren och staden. Fasadens lätta krökning samspelar med ringmurens krökning och bildar en stadsmässig plats under trädkronorna. Volymerna är varierade för att skapa trivsamma stadsrum som helar kvarteret på ett naturligt sätt. Kvarteret sluts på ett mjukt sätt och fasas av, som en respektfull gest mot ringmuren. Världsarvet respekteras i skala samtidigt som byggnaderna tillför kvarteret något.

Byggnaderna utförs huvudsakligen i trä, både stomme och fasad där fasaden kläs i bränt trä. Det brända träet talar samma språk som så många byggnadsdetaljer i innerstaden och Domkyrkotornen som skymtas från platsen. Det brända träet kontrasterar fint mot det ”gröna membranet” som klär fasaden mot gården. Klätterväxterna bildar ett vindskydd och fungerar som ett klimatskal. På gården tas dagvattnet om hand genom regntunnor och regnbäddar. Vision är att bilen kommer få en sekundär roll i våra stadskärnor i framtiden och redan nu bereder vi vägen för detta. Kvarteret är därför planerat med hänsyn till framtiden då placeringen av byggnadskropparna tillåter en kommande utbyggnad i samma omfattning som detta förslag. I samarbete med landskapsarkitekt Karin Stephansson på UTE arkitektur.

Projektfakta

Markanvisningstävling på inbjudan av Region Gotland för Kvarteret Järnvägen i Visby.

Uppdragsgivare

Innerstaden AB

Plats

Kv Järnvägen, Visby

Program

Flerbostadshus

Omfattning

BTA 3 563 kvm

Status

Markanvisningstävling 2016

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt