Korttidsboende Korpen

Korttidsboende Korpen

På uppdrag av Region Gotland har vi ritat ett korttidsboende i två plan i Korpenområdet intill Tjelvarvägen. Boendet består av fyra avdelningar om vardera tio lägenheter med gemensamma ytor för måltider och samvaro i varje avdelning, samt lokaler för administration, personal och aktiviteter. Boendet är avsett som tillfällig bostad efter avslutad sjukhusvård i väntan på flytt tillbaka till hemmet eller annan permanent bostad i t ex ett vårdboende.

Den tomtyta som kunde bebyggas begränsades kraftigt av en befintlig fjärrvärmeledning samt säkerhetsavstånd till en befintlig mobilmast. På tomten fanns också en gammal fruktträdgård som skulle bidra med en historisk förankring och vara en tillgång för boendets utemiljö om den kunde bevaras. Sammantaget gjorde detta att den enda möjligheten var att placera boendeenheterna parallellt med Tjelvarvägen med entrén från baksidan, mot sjukhusområdet.

 

För att undvika en alltför långsträckt huskropp har centrala och gemensamma funktioner samlats i en volym på byggnadens baksida som också avtecknar sig i ett indraget fasadparti mot gatan. På detta sätt skapas även kortare invändig kommunikation och en ökad rumslig läsbarhet. Volymen delar in tomten i en entrédel med parkering och vändplan och en avskild trädgårdsdel med de bevarade fruktträden. Formspråket har hållits enkelt för att anpassas till de byggnader från olika tidsperioder som redan finns i området, och sadeltaket och den ljusa putsen ger huset en hemlik karaktär. Fasadernas inslag av varmt ockragult i fönster, räcken etc kommunicerar med de befintliga vårdbyggnadernas gröna plåttak.

Projektfakta

Korttidsboende i Visby där vi ritat skiss och förfrågningsunderlag på uppdrag av Region Gotland samt bygghandling på uppdrag av PEAB.

Uppdragsgivare

Region Gotland + PEAB

Plats

Visby

Program

Korttidsboende med 40 lägenheter

Omfattning

ca 3260 kvm BTA

Status

Infyttning våren 2022

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt