Kockbacka Gärde

Kockbacka Gärde

Ny skola och bostäder

Kockbacka Gärde ligger i östra Bro, i Upplands-Bro kommun. Vi har här arbetat med en ny detaljplan tillsammans med planavdelningen på Upplands-Bro kommun, Topia Landskapsarkitekter med  flera. Detaljplanen ska möjliggöra en skola, bostäder samt rekreationsytor på en plats som omgärdas av järnvägsspår i söder, Ginnlögs väg i väster och Enköpingsvägen i norr. De flesta som ankommer till Bro med bil passerar gärdet.

I förslaget grupperar sig skolbyggnader i planområdets norra hörn med huvudentrén vänd mot Finnstarondellen. Skolgården placeras direkt söder och väster om skolbyggnaderna. Flera parallella sadeltak hjälper till att bryta upp volymen på skolbyggnaden och idrottssalen. Detta för att anknyta till den bebyggelsekaraktär som omger planområdet. Skolan är utformad för att kunna expandera från 500 elever till 1000 elever i syfte att möta kommunens behov.

Parken med tillhörande vattendammar och diken placeras mellan bostäderna och en bullervall, längs södra sidan av planområdet. Dammarna renar dagvattnet från Finnsta, gamla Bro och även från planområdet. De utgör fokus och grunden för parkens centrala ytor. Den sociala hållbarheten och tryggheten förstärks genom att öka vuxennärvaron runt skolan och genom parkens olika områden – dag som kvällstid, sommar som vinter. Detta görs genom att placera bostadshus i planområdet. Bostäderna föreslås vara två våningar och utgörs av kedjehus eller liknande. De placeras sammanhållet längs en lokalgata med framsida mot gatan och baksida mot parken. Målet med förslaget är att skapa nya miljöer för framtidens Broinvånare att vistas i för en hållbar vardag.

Projektfakta

Detaljplanearbete som ska möjliggöra ny skola och bostäder i östra Bro

Uppdragsgivare

Upplands-Bro Kommun

Plats

Bro

Program

Skola, bostäder & park

Omfattning

Planområde ca 14 hektar

Status

Detaljplan - antagande 2022

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt