Guteskolan

Guteskolan

Guteskolan i Visby håller på att växa ur sina lokaler. Vi har gjort en utredning och förhandförfrågan till hur en ny skolbyggnad kan utformas i grannfastigheten mitt emot Guteskolans befintliga lokaler. Viktigt har varit hur den nya byggnaden ska passa in på platsen som ligger mellan Broväg och Norra Hansegatan, ett område med en stark industriell karaktär. I vårt förslag har målet varit att med hjälp av gestaltningen ta hänsyn och knyta an till byggnaderna i området. Kanske kan denna skolbyggnad vara en pusselbit i hela områdets transformation till en plats där folk rör sig mer till fots och cykel i takt med att stadslivet expanderar?

En tydlig sockel markerar skolans entréplan och binder ihop den nya skolbyggnaden i höjd, kulör och materialitet med grannhuset som inrymmer Trafikverket.

Sockelmotivet med en tyngre och visuellt tätare del nedtill knyter också an till Wisbygymnasiet bredvid och binder samman gatufasaderna i proportion och skala längsmed Broväg. Fasaden utformas i båda plan med en rytm och vertikalitet som hämtar inspiration från omkringliggande byggnader fasadgestaltning. De vertikala fasadelementen innehåller både täta och glasade fönsterstorlekar som varvas efter programmets behov. Rytmen och vertikaliteten här håller samman fasaden till en helhet och ger byggnaden en riktning. I material och kulör föreslås en ljust grå tegelsten i sockelvåningen som är tänkt att samspela med både Silikatvillan och Guteskolans befintliga lokaler. Sockelvåningen har även den med struktur av sten och fog en omsorg om en detaljering i skala på nära håll och ger liv till den nedre delen. I övre planet ger även träfasaden med sina vertikala element och sin materialitet en värme och en skala anpassad för att komma nära.

Projektfakta

Förstudie på nya lokaler till Guteskolan i Visby.

Uppdragsgivare

Haga Invest AB

Plats

Visby

Program

Skola

Omfattning

-

Status

2020 -

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt