Clarion Collection hotel Victoria

Clarion Collection hotel Victoria

Visbyark har arbetat med en tillbyggnad av Clarion Collection Hotel Victoria i centrala Jönköping på uppdrag åt Västerkulla Hotell Holding AB. Hotellet, med sina 90 rum, består i dagsläget av två byggnader från 1883 respektive 1991. Tillbyggnaden innebär en utökning med ytterligare 38 rum samt en ny entré. Projektet har omfattat tidig gestaltning, bygglovsansökan och förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Den föreslagna tillbyggnaden knyter an till tomtens intilliggande byggnader avseende utformning, kulör, materialval och detaljeringsnivå. Tillbyggnaden utförs i en ljus tegelsten och med fog lika stenen, och relaterar i material och kulör till hotellets båda byggnader. Fasaden delas in i fält på ett sätt som kan kännas igen i Automobilpalatset i kvarterets nordöstra hörn. Huvuddelen av fasaden utförs av tegel i vilt förband. Teglet slammas med bruk i ljus kulör lika teglet. Horisontella band i höjd med byggnadens bjälklag lämnas oslammade, dessa förskjuts i liv så att de rår över de slammade partierna. Byggnaden har en sockel av natursten lika Victoriahuset. Fönsterpartierna markeras generellt med en ram av koppar med fasta mörkbruna smidespartier.

Gatufasaden utförs med en tät del koppar medan gårdsfasaden är något enklare utan den täta delen. Tillbyggnadens trapphus utformas med en variation av större ljusinsläpp i koppar lika övriga fönsterpartier. De varieras horisontellt och vertikalt för att illustrera rörelsen och framhäva trapphuset i fasad. Kopplingen mellan den nya tillbyggnaden och huskroppen från 1990 sker via en slits av fasadglas. Slitsen ger 1990-tals-byggnaden en smalare gavel och den byggnaden upplevs inte längre lika tung. Att kopplingen utförs i fasadglas ger också korridoren i den befintliga byggnaden ett ljusinsläpp. Entrén till hotellet utförs mer inbjudande och generös genom att tillbyggnadens hörn fasas av likt Victoriahusets hörn. Den gränd som bildas mellan tillbyggnaden och Victoriahuset är öppen och upplyst. Väl inne på gården vid hotellets entré finns ett tunt tak av koppar. Taket markerar entrén och knyter ihop tillbyggnaden med Victoriahuset. Samarbete i bygglovsskedet kring den yttre gestaltningen tillsammans med byggnadsantikvarie Max Laserna.

Projektfakta

Visbyark har arbetat med en tillbyggnad av Clarion Collection Hotel Victoria i centrala Jönköping på uppdrag åt Västerkulla Hotell Holding AB. Hotellet, med sina 90 rum, består i dagsläget av två byggnader från 1883 respektive 1991. Tillbyggnaden innebär en utökning med ytterligare 38 rum samt en ny entré.

Uppdragsgivare

Om- och tillbyggnad av hotell

Plats

2015- pågående

Program

Jönköping

Omfattning

Västerkulla Hotell Holding AB

Status

1195 kvm BTA

Fotograf

Visbyark

Utvalda projekt