Nybyggnad bostäder och kontor

Kv Apotekaren 6 Nynäshamn
Uppdragsgivare     AB Nynäshamnsbostäder

Kvarteret Apotekaren är beläget i centrala Nynäshamn. Apotekaren 6 ligger vid Lövlundsvägen med ett bryggeri och en hög berghäll som närmsta granne i söder, parkeringsplatser i norr och bostadshus längs Åkargränd i öster. Inom kvarteret finns främst bostäder i flerfamiljshus i kuperad terräng.

Detaljplanen syftar till att skapa bostäder i centrumnära kvarter med varierande småstadskaraktär i grön miljö. Användningen är bostäder med kontor och handel på plan 1.

Förslaget innebär 46 yteffektiva hyreslägenheter i fyra sammanbyggda flerbostadshus i vinkel. Flertalet lägenheter är genomgående med balkonger mot gården. På plan 1 planeras en kontorslokal för AB Nynäshamnsbostäder.

Husen är relativt smala med putsade fasader och sadeltak med tegelröda takpannor. Sockelvåningen kläs med mörkgrå keramiska plattor. Intrycket av varierande småstadskaraktär förstärks genom att varje hus ges en egen putskulör. Kulörerna anknyter till fasadkulörer på befintlig bebyggelse i kvarteret. Mot gatan är gestaltningen något mer formell och stadsmässig, mot gården mer varierad med utbyggnader och balkonger.

Energiförbrukningen beräknas bli ca 40% lägre än kraven i BBR. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Ventilationen blir till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning.

Vårt uppdrag innefattar skiss och projektering. Byggstart beräknas ske 2015.