Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna

Uppdragsgivare            Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Ansv o handl arkitekt    Anne Oresten
 
Nybyggnad av bostäder åt Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Vårt uppdrag innefattade skiss och projektering av förfrågningsunderlag för totalentreprenad.
 
Förutsättningar
Projektet utgör den första etappen av nio nya bostadskvarter i centrala Eskilstuna. Tomt I i områdets sydöstra hörn delas av ett gång- och cykelstråk som benämns Bolinder-Munktellstråket efter en tidigare industrijärnväg. I detaljplanen illustreras tomten med studentbostäder och byggrätterna i planen är relativt grunda. Vårt uppdrag var dock att ta fram förslag på hyreslägenheter i flerfamiljshus. Förutom byggrättens mått och anvisningarna i gestaltningsprogrammet har även beräknade bullernivåer påverkat utformningen.
Den närmaste omgivningen präglas av en hög trädallé längs Gränsgatan och av 3-8 våningars flerfamiljshus från 1940-talet och senare. Nästgårds ligger Munktellstaden med ombyggda, äldre industribyggnader i rött tegel.
 
Vårt förslag
Vårt förslag innebär 97 lägenheter i sex punkthus. Hus 1-3 på den norra tomten är högre och har en tätare placering mot lokalgatan. Hus 4-6 på den södra tomten är lägre och står glesare. Mellan husen bildas gårdar med utblick mot parken i söder. Angöring sker via lokalgatan i norr och via BM-stråket. Under hela kvarteret finns ett parkeringsgarage med infart från torget i väster.
Huvudsakliga utvändiga material är ytterväggar av tegel med inslag av puts, entrépartier av stål, aluminiumklädda träfönster, taktäckning av sedum respektive plåt samt balkongräcken av stål.
Lägenheterna är yteffektiva med god tillgänglighet och möblerbarhet enligt SIS. Alla har stora balkonger eller uteplats och fönster åt minst två väderstreck.
 
Energi och miljö
Byggnaderna projekteras för att uppnå betyg silver enligt SGBC Miljöbyggnad. Byggnadsmaterial ska klassas A eller B i Sunda Hus miljödatabas. Energiförbrukningen ska vara max 60 kWh/m2 och år. Uppvärmning sker med fjärrvärme. På ett tak placeras solceller.
 
Lägenhetsfördelning, BTA och tidplan
Lägenhetsfördelningen är 5% 4 RoK, 41% 3 RoK, 41% 2 RoK och 14% 1 RoK. Bruttoarean ovan mark är drygt 9000 m2. Entreprenaden inkl färdigprojektering startar i november 2016 och färdigställande planeras till december 2018.