Kv Molde - Järvalyftet

Kv Molde 1 och 2, Husby

Beställare                 AB Svenska Bostäder
Entreprenadform      Utförandeentreprenad
Byggstart                  januari 2013
Färdigställade          augusti 2015

Ombyggnad av två kvarter med loftgångshus i Husby.

Kv Molde 1 och 2 består av sex stycken femvånings loftgångshus kring två gemensamma gårdar. Totalt finns drygt 180 lägenheter, ett gruppboende, en kontorslokal, en gemensamhetslokal och övriga komplementbyggnader. Husen byggdes 1976 och var i stort behov av renovering. Projektet är en del av det sk Järvalyftet - en satsning på miljonprogramsområden kring Järvafältet.

Ett övergripande mål har varit trygghet, säkerhet och trivsel för de boende samt variation i yttre gestaltníng. Ett enskilt mål var minskad energiförbrukning med 40%. Ombyggnaden omfattade en totalrenovering av fasader, fönster och dörrar, kök och badrum, ytskikt, stambyte, ny el och ny FTX-ventilation.

Husen har fått ett förnyat uttryck med ny puts och nya balkong- och loftgångsräcken av glas.

Ett ambitiöst program med hyresgästdialog löpte parallellt med vårt arbete med förstudie, programhandling och projektering för utförandeentreprenad.

Ombyggnaden sker etappvis med början i januari 2013, sista huset i kvarteren beräknas stå klart i augusti 2015.