Gotlands sjukhem i Visby

Om- och tillbyggnad av särskilt boende för äldre

Beställare:                 Stiftelsen Gotlands sjukhem
Tillbyggnad:               ca 2 500 kvm BTA
Bef byggnad:             ca 2 400 kvm BTA varav 300 kvm ombyggnad
Entreprenadkostnad: 47 milj exkl moms

Sjukhemmet grundades av prinsessan Eugénie 1869 för att ge individuell vård och omsorg till långvarigt sjuka, lidande, äldre män och kvinnor. Verksamheten bygger på kristna värderingar och styrs av stiftelsestadgar, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen m fl.

Gotlands sjukhem har byggts om och till åtskilliga gånger under årens lopp. Senaste om- och tillbyggnaden före den nu genomförda gjordes 1997 - 98 då hela byggnaden anpassades för kommande generationers ökande krav på komfort, avskildhet, modernitet mm. 26 boendeplatser kom att erbjudas.

2008 startade processen med att utreda en ny utbyggnad av sjukhemmet bl a med inriktning på palliativ vård. Under processen förändrades detta till allmän vård för äldre, sk särskilt boende.

Tillbyggnaden innehåller 3 plan med 17 nya boendeenheter varav 3 st för parboende. Samtliga platser har mer eller mindre utsikt över Östersjön. Boendet är grupperat kring ett gemensamt allrum. I tillbyggnaden inryms även ett större samlingsrum kallat Klubben, taktilt bad, hår- och fotvård, rum för avsked, storkök mm.
Ombyggnaden av befintligt hus har främst gett nya lokaler för arbetsterapi och omklädning för personal.
Trädgården har också fått ett lyft. Förutom att erbjuda de boende lätt tillgång till utevistelse erbjuds även ett aktivt uteliv med odlingar och husdjur.

2013 kom byggprojektet igång som en samverkande generalentreprenad. Invigningen skedde i augusti 2015. Invigningsförättande var biskopen som tillika är ordförande i stiftelsen.