Gasverksområdet Hjorthagen

Detaljplaneunderlag Gasverket västra

Beställare     SISAB

Ombyggnad av förrådshuset till förskola

Förskolan inryms i två sammanlänkade byggnadskroppar varav den ena utgörs av förrådshuset, hus 11, uppfört 1909 efter ritningar av signaturen AR, på Gasverkets ritkontor och den andra utgörs av en nyuppförd byggnad, placerad i sluttningen intill idrottsplatsen och den nya idrottshallen.

Förskolan inrymmer sammanlagt fyra avdelningar samt mottagningskök i ett våningsplan. Kök, personalutrymmen och en avdelning inryms i de nya byggnadskropparna.

Mellan förskolan och den intilliggande idrottshallen bildas en gemensam angöringsgård för leveranser, sopbil och infart till idrottshallens P-hus.

Förrådsbyggnadens symmetri och röda tegelarkitektur utgör ett typiskt  exempel på gasverksområdets ursprungliga byggnader och utgör förskolans gestaltningsmässiga utgångspunkt. Tillbyggnadens placering i souterräng, med grönt tak som integreras med ovanförliggande idrottsplats, gör att den helt underordnar sig gasverksbyggnadens uttryck.

Nytillskottets fasader får mörkare gråsvart tegel som beklädnad vilket andas kvalitet och respekt till den befintliga miljön. Samma tegel avses användas i idrottshallens fasader.

Antikvariska hänsyn till den ursprungliga förrådsbyggnadens exteriör tas genom tydliggörande av den höga granitsockeln, bevarande av en entrétrappa, befintlig fasadindelning och befintliga takuppbyggnader. Utvändiga fönster renoveras och kompletteras med nya energieffektiva innanfönster. Ett eller flera av takkupornas fönster ersätts med galler för luftintag till nytt ventilationsaggregat. Vind och grund isoleras. Ett befintligt skärmtak rivs och övriga ersätts med nytt över entrédörrar och del av terrassen.

Antikvarisk hänsyn till invändiga delar tas genom bevarande av bärlina av trä och balksystem för förrådsverksamhet i tak s.k. telferbalk. Planlösningen anpassas till den nya verksamheten. Del av den oinredda vinden utnyttjas för ny ventilation. En ny invändig trappa ger tillträde till fläktrummet på vinden.